שימו לב! מכירת החמץ לשנה זו הסתיימה דרך האתר.
ניתן עדיין למכור חמץ בחלק מבתי הכנסת בעיר, וכן דרך מספר אתרים ברשת.
חג שמח לכל בית ישראל!

בע"ה ערב פסח תשפ"ד, כימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות

מכירת חמץ פסח תשפ"ד

אנחנו החתומים מטה נותנים בזה יפוי כוח והרשאה לרבני דימונה, למכור לגוי שירצו את כל החמץ שלנו ואת כל הדברים שלנו המפורטים להלן, חיטים ושעורים וכוסמין ושיבולת שועל ושיפון שנחמצו, וקמחים וכל מיני מאכלים ומשקאות ומצרכים מחמשת מיני דגן הנ"ל שנחמצו ואטריות וגריסים וכל דבר שיש בו חמץ או חשש חמץ, או תערובת חמץ, או חמץ הדבוק בכלים, או מצרכים שיש בהם בליעת חמץ, וכל דבר שעלול לבוא לידי חמץ, כל הנ"ל הן המונחים ברשותנו,הן המונחים ברשות אחרים, הן שנקנה עד שעת מכירת החמץ בידי ניסן שנה זו, הן שנלחו אלינו ועדיין לא הגיעו אלינו, הן ששלחנו לאחרים ועדיין לא הגיע לידם. וכן כל מיני חמץ שאנחנו שותפים בהם או שיש לנו בעלות כל שהיא בהם, או שאחריותם מוטלת עלינו, וכן כל מיני חמץ של אחרים המונחים ברשותנו או שהם אצלנו בפקדון או משכנתא או שאלה או הלוואה, וכן כל המניות שיש לנו בחברות ומפעלים. שיש שם חמץ או חשש חמץ, וכן בעלי חיים שלנו שאוכלים חמץ. כל הנ"ל וכן כל המשלוחים ובעלות שותפות ואחריות והפקדות הנ"ל עד שעת מכירת חמץ ביד' ניסן או שיגיע אלינו גם בימי הפסח שבשנה זו, הכל ימכרו לגוי שירצו, וכמו כן ישכירו לגוי שירצו כל המקומות שהחמץ מונח בהם, וכן ישכירו או ימכרו החפצים והכלים שהחמץ מונח בהם, ויתנו לו רשות דריסת רגל ברשותם, בכל אופן ובכל מחיר ולכל זמן שירצו. 

ואנחנו עושים אותם שלוחים כדין תורה ולכל הנ"ל, ובזה הננו מגלים דעתנו שכל מה שימכרו וישכירו לגוי מכל הנ"ל וכל מה שנרשם בשטר מכירה ושכירות שימכרו וישכירו לגוי וכל מה שיפעלו עבורנו או בשמנו הן מצד שליחות והן מתורת זכיה שזכין לאדם שלא בפניו, יהא הממכר והשכירות קיימים, ותהא ידם כידינו פיהם כפינו ועשייתם כעשיייתנו, ואנחנו מצהירים עוד בזאת: 

א) טענת חוזה למראית עין או טענת חוזה לצרכים דתיים לגבי שטר הרשאה זה או לגבי שטר המכירה והשכירות על סמך שטר הרשאה זה תהא בלתי קבילה. 

ב) כל דין ודברים לגבי שטר הרשאה זו יתקיים בפני בית הדין הרבני האזורי בירושלים ועל פי דין תורה שיחליטו יקום דבר. 

ג) ידוע למוכר שהואיל ויהודים יראים ושלימים סומכים על שטר מכירה זה לגבי איסור חמץ, הרי שכל טענה שתועלה על ידו לגבי תקינות המכירה או גמירות דעתו, בנוסף להיותה בלתי תקיפה תחייבו בקנס של מאה אלף שקל חדש שיטיל עליו בית הדין הרבני הנ"ל. דין חתימתו על שטר הרשאה זה כדין חתימה על שטר בוררין לכל דבר כאשר הבורר הוא בית הדין הרבני הנ"ל. ובפירוש הותנה שאפילו ההרשאה והשליחות או שהמכירה והשכירות לא יועילו לאחד מן הדברים הנ"ל או לאחד מן המרשים החתומים מטה לא יפסל לזה שיועילו. 

כל זה נעשה דלא כאסמכתא ולא כטופסי דשטרי בביטול כל מודעות ומודעי מודעות ולראיה באנו על החתום (בעיר הקודש דימונה). שנת חמשת אלפים שבע מאות שמונים וארבע לבריאת העולם מחצה הראשון של חודש ניסן עד ערב פסח סוף זמן אכילת חמץ,
והכל שריר ובריר וקיים.

הרב יצחק אלפנט
הרב דוד תורג׳מן

Digital Signature Field
חתימה דיגיטלית

חג פסח כשר ושמח!

שימו לב! מכירת החמץ לשנה זו הסתיימה דרך האתר. ניתן עדיין למכור חמץ בחלק מבתי הכנסת בעיר, וכן דרך מספר אתרים ברשת.
חג שמח לכל בית ישראל!

שימו לב! מכירת החמץ לשנה זו הסתיימה דרך האתר. ניתן עדיין למכור חמץ בחלק מבתי הכנסת בעיר, וכן דרך מספר אתרים ברשת.
חג שמח לכל בית ישראל!

שימו לב! מכירת החמץ לשנה זו הסתיימה דרך האתר. ניתן עדיין למכור חמץ בחלק מבתי הכנסת בעיר, וכן דרך מספר אתרים ברשת.
חג שמח לכל בית ישראל!

דילוג לתוכן